• شنبه, 29 شهريور 1399
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران
سامانه مكانیزه نظارت بر بهره برداری در شركت توزیع نیروی برق مازندران راه اندازی شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از راه اندازی سامانه مکانیزه نظارت بر بهره برداری این شرکت خبر داد.

سامانه مکانیزه نظارت بر بهره برداری در شرکت توزیع نیروی برق مازندران راه اندازی شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از راه اندازی سامانه مکانیزه نظارت بر بهره برداری این شرکت خبر داد.

مهندس رضا غفاری  امکان نظارت در بستر GIS امکان بارگذاری عکس های عملیات اجرایی در هر مرحله، پایش عملکرد و محل حضور ناظر براساس فیلترهای متفاوت، فعال شدن چک لیست های توانیر به جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی در محل هر تجهیز، تکمیل دقیق چک لیست ها در محل هر پایه، طول مسیر شبکه به صورت الکترونیکی، نظارت خودکار نتایج نظارت بر واحد تعمیرات و مسئولین نت، امکان ایجاد آرشیو مستندات، امکان دسترسی به سامانه های استقرار یافته، امکان تشخیص مکانی محل اجرا و نقاط اجرایی پروژه و امکان بازگشایی چک لیست ها صرفا در فاصله مشخصی از هر تجهیز از قابلیت های اساسی سامانه مکانیزه مکان محور نظارت بر  بهره برداری بر شمرد.

وی افزود: به منظور ایجاد فرآیند سیستماتیک،منظم و قابل اندازه گیری و بکارگیری اصول مهندسی در پروژه ها با هدف مدیریت پروژه های بهره برداری با تمرکز بر نظارت مکانیزه فرآیندها و مکان محور بودن پروژه ها، با تلاشهای معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ و دفتر نظارت بر بهره برداری این شرکت اقدام به استقرار این سامانه کرده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.10.0