پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تاريخچه برق در استان مازندران

تا سال 1313 از نيروي برق در استان مازندران خبري نبود و تامين روشنائي از طريق سنتي با استفاده از روغن و نفت صورت مي پذيرفت . در اين سال يك مولد ديزلي با قدرت 120 كيلووات در بـابل و متعاقب آن ژنراتور ديزلي ديگري با قدرت 60 كيلووات در ساري آغاز بكار نمود.
سپس ساير شهرهاي استان با بهره برداري از واحدهاي مشـابه كه به همت عـده اي از صاحبان صنايع و تجار يا شهرداريها با ظرفيتي محدود ايجاد شده بودند ، از انرژي برق براي روشنائي در پاره اي از ساعـات شب آنهم با ولتاژنامطلوب  برخوردار شدند.
با تشكيل وزارت آب و برق (بعدها به وزارت نيرو تغيير يافت )در سال 1343 ، شركت سهامي بـرق منطقه اي مازندران در مجموعه شركتهاي دولتي زير نظر وزارتخانه فوق از سال 1345 آغاز بكار نمود.
شركت برق منطقه اي با تحويل تدريجي تاسيسات و مديريت برق كليه نقاط استان ،‌بتدريج به تعويض شبكه هاي فرسوده سابق و احداث خطوط استاندارد جديد پرداخت ودر سال 1346 به شبكه برق سراسري كشور پيوست


تاريخچه  تشكيل شركت توزيع برق  استان مازندران

با توجه به گستردگي فعاليت در شهرها و افزايش جمعيت و رشد صنعت و كاربرد متنوع انرژي الكتريكي ، بخش توزيع برق از اهميت فوق العاده اي در صنعت برق برخودار است .
در همين رابطه شركت توزيع نيروي برق استان مازندران درمهر ماه 1371 با محدوده جغرافيايي شرقي ترين نقطه شهرستان‌كلاله تاغربي‌ترين نقطه شهرستان‌رامسر با چهارده شهرستان شروع بكار نمود . تا پايان سال1376 بدليل تقسيمات جديد كشوري و افزايش شهرستانهاي استان ، حوزه فعاليت شركت توزيع نيروي برق استان مازندران به بيست و دو شهرستان افزايش يافت .
با ايجاد استان گلستان ، از تاريخ 1/1/1377محدوده شهرستانهاي استان گلستان با نام شركت توزيع نيروي برق گلستان از شركت توزيع نيروي برق استان مازندران تفكيك گرديده و حوزه فعاليت شركت توزيع نيروي برق استان مازندران به پانزده شهرستان محدود شد.با تشكيل شركت توزيع نيروي بـرق غرب مازندران در آبان  1377 در حال حاضر محدوده  فعاليت شركت توزيع  نيروي برق استان  مازندران از غرب به شرق شامل شهرستانهاي آمل ، بابل ،‌بابلسر، فريدونكنار،سیمرغ ، جويبار ، قائمشهر ،‌سوادكوه ، سوادکوه شمالی، ساري ، نكاء‌ ، میاندورود، بهشهر و گلوگاه مي باشد
از جمله فعاليتهاي شركت  حضور فعال در فعاليتهاي اجتماعي و مذهبي و همچنين ارائه خدمات به اماكن متبركه و مذهبي مي باشد. در زمان انقلاب شكوهمند اسلامي تمامي همكاران همگام با ساير اقشار در كليه مراحل انقلاب مشاركت فعال داشته و پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي بطور فعال در بازسازي و توسعه صنعت زيربنائي برق در سطح استان فعاليت مي نموده اند. در راستاي ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و اهميت اماكن مذهبي و ملي اين شركت نسبت به ايجاد روشنائي معابر و برقرساني به اين اماكن اقدام نموده است.

 

 


V5.2.0.0