پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حوزه فعالیت
امور وسعت جمعیت بخش ها
آمل 3074.4 370774 آمل - دابودشت - رینه
بابل 1578.1 495472 بابل - اميركلا - بابل كنار- بندپي شرقي و غربي - لاله آباد -گتاب
بابلسر 246.5 124323  
فریدونکنار 99.2 57980  
سوادکوه 1589 40858 زير آب - پل سفيد -  آلاشت 
سوادکوه شمالی 488.4 23520 شيرگاه
جویبار 108 73554  
قائمشهر 258.5 302355 قائمشهر - كياكلا
سیمرغ 458.5 18386  
ساری 3248.4 302355 ساري - كياسر - محمد آباد
نکا 1358.8 111944  
بهشهر 1416.37 155247 بهشهر - رستم كلا 
گلوگاه 451.23 38847  
میاندرود 436.9 55776  
حوزه ستادی      
جمع شرکت 14731.9 234740.6  

 


V5.2.0.0