پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدیرعامل
معاونت بهره برداری
معاونت برنامه ریزی
معاونت مهندسی
معاونت مشترکین و درآمد
معاونت مالی و پشتیبانی
معاونت منابع انسانی

امور برق گلوگاه امور برق میاندرود
امور برق نکا
امور برق بهشهر
امور برق قائمشهر امور برق سیمرغ
امور برق جویبار امور برق جنوب ساری
امور برق شمال ساری امور برق جنوب بابل
امور برق شمال بابل امور برق آمل
امور برق شرق آمل امور برق جویبار
امور برق فریدونکنار امور برق بابلسر
امور برق سوادکوه امور برق سوادکوه شمالی

 


گروه دورانV5.7.10.0