پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

برنامه ریزی و بودجه

وظايف و اقدامات دفتر برنامه ريزي و بودجه

 • هماهنگی در تدوین سیاست های راهبردی و استراتژیک شرکت
 • بررسی و تصویب برنامه های عملیاتی همه معاونتها و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط با هماهنگی معاونت
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به بودجه پیشنهادی امورها و بررسی و تصویب آنها
 • تنظیم موافقت نامه بودجه شرکت با استفاده از نظرات دفتر برنامه ریزی شرکت توانیر
 • ارائه آمار کلی و منظم به معاونت برنامه ریزی و مهندسی و سایرمعاونت ها
 • بررسی و تصویب طرح های کاهش تلفات
 • ایجاد ارتباط و همکاری با شرکت های خصوصی جهت ایجاد تحول در روشهای مکانیزه و استفاده از جدیدترین نرم افزارها و نظارت بر تطبیق نرم افزار و سخت افزار
 • مطالعات بنیادی در خصوص :      
 • ـ بررسی برنامه های زیر بنایی (ارگانهای مختلف) استان      
 •  ـ بررسی طرح جامع شهرداری       
 • ـ تعیین مراکز مهم و حساس برای برق رسانی      
 •  ـ تعیین پارامتر های فنی و اقتصادی مورد نیاز طرح ها       
 • ـ تعیین شاخص های قابلیت اطمینان طرح ها      
 •  ـ بررسی مطالعات مشابه سایر استانها
 • برآورد بار و انرژي 5 ساله شركت
 • مطالعات توسط خطوط 20 کیلو ولت و پستهای توزیع
 • بررسی مطالعه رشد بار شبکه های توزیع روستایی از ابعادمختلف ( پرجمعیت ، کم جمعیت مناطق دشت و کوهستانی )
 • برنامه ریزی جهت رفع مشکلات شبکه روستایی از نظر ضعف ولتاژ و تلفات
 • تهیه نرخ رشد تورم قیمت کالاها در سالهای متوالی موردنیاز
 • تهیه قیمت کالاهای مصرفی با توجه به قیمت بازار ، سالهای گذشته و تورم موجود
 • بررسی و تایید طرح های GIS
 • بررسی نرم افزارهای تحلیل شبکه
 • بررسی و تصمیم گیری جهت به کارگیری تجهیزات و فن آوری های نوین در شبکه های توزیع مطابق با نیازها
 • پياده سازي مهندسی ارزش در واحدهای خود گردان در تهیه طرحهای برق رسانی
 • تهیه اطلاعات جامع از وضعیت ساختمان پست های زمینی
 • تهیه نقشه برای احداث پستهای زمینی
 • تهیه فهرست بهاء قیمت کالاهای ساختمانی
 • تهیه آرشیو اطلاعات از پستهای ساختمانی

V5.2.0.0