پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

وظایف دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات:

دفتر نظارت  بر فروش  ووصول  مطالبات  يكي از دو دفتر معاونت  فروش  و  خدمات مشتركين  شركت توزيع  نيروي برق  استان مازندران  مي باشد  . وظيفه  اصلي  اين دفتر نظارت  بر فروش (‌فروش  انرژي  و فروش  انشعاب )و وصول  آن مي باشد . فروش انشعاب  در دو بخش  عادي  و ديماندي  براساس آيين نامه شركت  مي باشد و وصول  انرژي   هم براساس تعرفه هاي  شركت است كه در حال  حاضر  فروش انرژي  به صورت حضوري  و غير حضوري   (‌اينترنت  - خود  پرداز - از طريق  PUS – موبايل  بانك و ...) مي باشد كه حدودا"  60 %  فروش انرژي از طريق  حضوري  و 40 %  از طريق غير حضوري  پرداخت مي گردد  كه  هدف  شركت براي  وصول انرژي  در سال  92صد درصد  پرداخت  ها غير حضوري  است زير مجموعه  اين دفتر از 2  كارشناس  وصول  مطالبات تشكيل  شده است.

وظيفه  اصلي اين دفتر پيگيري  اهداف  و سياست  هاي شركت در تحقق  درامدهاي  حاصل  از فروش  انرژي  و انشعاب  و نظارت  بر نحوه  فروش  و وصول مطالبات  در سطح  امورهاي  توزيع با شركت از طريق  موارد ذيل  مي باشد .

1-نظارت و بررسي  بر عملكرد فروش  ووصول  انشعابات  (‌دماندي  و عادي  )  درامورها

2- نظارت و بررسي دقيق   وصول انرژي  درامورها

3-نظارت دقيق  بروصول بانك ها و ارسال  فايل  هاي بانك ها به دفتر خدمات ماشيني

4-نظارت بر دفاتر پستي  و پست  بانكها به  علت پرداخت  هاي حضوري

5-پيگيري اهداف تعيين شده در بخش  فروش  و وصول مطالبات از طريق  مراجعه  حضوري  به امورها  - تشكيل  كميته هاي تخصصي ( كميته عالي  وصول  و جلسات  وصول  استاني و شهرستاني )

6-پيگيري  فروش و وصول  مشتركين تمركزي (‌نيروهاي  مسلح  - آبفاي  شهري و روستايي )

7-پيگيري  وصول  بدهي مشتركين جمع آوري شده  و تهاتر نمودن بدهي

8-پيگيري  و ارتقاء  روش  هاي  وصول  مطالبات با كمترين هزينه  از جمله  بكارگيري  روش  نوين نرم افزاري  ( سيتم  قطع و وصول )  و بررسي قراردادهاي  پيمانكاري وصول و مهندسي مجدد آن

9-ارائه گزارشات مديريتي و تجريه  و تحليل  دادها و آناليز وضعيت  فروش و ووصول  به مقامات  مافوق  شركت 


V5.2.0.0