پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری

* سامانه قرائت از راه دور


اصول وظايف گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري

برآورد صحيح کالاي مورد نياز لوازم اندازه گيري شرکت

نظارت بر کيفيت تجهيزات خريداري شده مربوط به لوازم اندازه گيري

نظارت بر اجراي فعاليتهاي امورها

برنامه ريزي و نظارت بر انجام تست لوازم اندازه گيري بصورت مکانيزه به دوصورت دوره اي(بابرنامه) وموردي (هدفمند)

نظارت بر حفظ و نگهداري سوابق تست لوازم اندازه گيري در قالب بانک اطلاعاتي

نظارت بر اصلاح صورت حسابهاي ناشي از نقص لوازم اندازه گيري

بروزآوري تکنولوژي در بخش لوازم اندازه گيري، آزمايشگاه کنتور و روشهاي تست

اصلاح و بهينه سازي مستمر دستورالعمل ها و سيستمهاي موجود و تطبيق آنها طبق آخرين بخشنامه هاي موجود و تهيه دستورالعمل هاي جديد در صورت نياز

بررسي و مطالعه نرم افزارها و سيستمهاي جديد به منظور استفاده بهينه درسيستم

انجام بازديد ادواري از واحدهاي برق امور

تهيه و ارائه آمار و گزارشات مديريتي لازم

مشارکت در حفظ و بهبود مستمر سيستم مديريت کيفيت و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي 


V5.2.0.0