پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دفتر معاونت مشترکین

اهم فعاليت هاي مهم حوزه معاونت مشتركين:

1-تشكيل گروه بازرسي و بازديد از كنتورها ولوازم اندازه گيري با رويكرد

رسيدگي به گزارش شماره برداران

برخورد با پديده شوم سرقت آشكار وپنهان برق

بازديد مجدد از مشتركيني كه حسن سابقه مصرف  برق ندارند

بررسي ومقايسه بين سالهاي مختلف و بررسي علل ونوع برق سرقت  

2-تدوين سيستم جامع خدمات مشتركين با رويكرد هاي زير

ثبت تقاضا از شروع تا نصب وايجاد سابقه و خدمات پس از فروش

اطلاع رساني به موقع به مديران همه سطوح (صف وستاد)

كنترل فرايندي انجام انجام كار بصورت كاملا مكانيزه

ارائه خدمات به مشتري بر بستر اينترنت 

تهيه انواع گزارش به منظور بررسي نتايج اقدامات وكنترل به عنوان مثال

بررسي نتايج مشتركيني  كه كنتور آنها تعويض شده است

بررسي بدهي و بستانكاري مشتركين وتهيه ليست توسط پائين ترين سطوح سازماني

تهيه ليست از مشتركيني كه بيش از قدرت مصرف دارند

تهيه ليست مشتركين قرائت نشده

تهيه انواع نمودار مصرف و .......  

4-تهيه فرايند ي تحويل تابلوي سنجش و تشكيل جلسه هماهنگي با روساي بهره برداري طرح و مديران ومعاونين

5- استاندارد سازي دستورالعمل ها ورويه ها

دستورالعمل پرداخت حق الكشف

دستورالعمل ساخت تابلوي سنجش و ابلاغ به همه پيمانكاران و سازندگان تابلو

دستورالعمل پرداخت جهت وصول مطالبات

دستورالعمل وصول مطالبات مشتركين قطع وتسويه شده ارزش انشعاب كه تتمه بدهي دارند.

6-آموزش پرسنل مشتركين وشماره برداران و پيمانكاران در خصوص نحوه انجام كار

7-جذب نيروي كارشناسي به منظور نظارت در حوزه خدمات مشتركين

جذب 3مهندس برق  براي حوزه لوازم اندازه گيري

جذب 5 فوق ديپلم به منظور نظارت فرايندي بر لوازم اندازه گيري عادي و ديماندي

جذب يك كارشناس با گرايش مهندسي صنايع به منظور انجام امور مربوط مديريت مصرف

8- انتقال پرسنل غير كارشناسي به واحدهاي  ديگر به منظور هموار سازي و استفاده بهينه و كاراتر از منابع انساني با هماهنگي معاون نيروي انساني

دراين راستا در سال هاي 88و78حدود پرسنل غير كارشناسي و كارشناسي به واحدهاي ديگر منتقل شده اند

9-بازديد از لوازم اندازه گيري با حضور مديريت عامل تقريبا به صورت هفتگي به منظور ايجاد تحرك در رسيدگي به لوازم اندازه گيري

11-رسيدگي و كنترل پرونده و نحوه دريافت وجوه توسط دفتر حسابرسي و كنترل مجدد گزارشات و رفع نواقص ارائه شده

12-كنترل جدي بر روي وصول مطالبات با كنترل هفتگي وتشويق وتذكر به واحدها وروساي بخش و مديران وروساي ادرات

13-تهيه بانگ اطلاعات از مشتركين بازديد وتست شده به منظور رسيدگي به موارد نقض وجلوگيري از چند باره كاري و برنامه ريزي به منظور برقراري ارتباط با سيستم جامع مشتركين

14 –عقد قرارداد با بسيج سازندگي به منظور اصلا ح آدرس دسترسي به مشتركين از طريق كد ملي و شماره تلفن وآدرس دقيق محل     

15-حوزه مديريت مصرف

تغيير ساعات  پيك مشتركين دولتي

نشت با مشتركين صنعتي تحت شرائط برد بردبا انگيزه همكاري وعدم اعمال  سهميه خاموشي  خاموشي

سركشي مشتركين صنعتي با هدف مميزي انرژي در امور ومحل كارخانه صنعتي

تشكيل جلسه با كار گروه سوخت انرژي در محل شركت توزيع

پيام ارسال مديريت مصرف بر قبض مشتركين واطلاع رساني وسيع از طروق مختلف

آموزش نحوه محاسبه صورتحساب به مشتركين در جلسات همايش با هدف  برقراري ارتباط مديريت مصرف و كاهش هزينه برق

بررسي رفتار مصرفي  مشتركيني كه تعويض كنتور در سال جاري وسالهاي گذشته داشته اند وآناليز اقتصادي وفني پروژه سرمايه گذاري  

 


V5.2.0.0