پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست بهاء


فهرست بهاء برق سازمان مدیریت 94
تجزیه بها شرکت توزیع
                               اتفاقات

                               ارت

                               انشعاب

                               تعمیرات تابلو

                               تعمیرات خط

                               جایگزینی کابل خودنگهدار

                               خط گرم

                               سیم سرقتی

                               شاخه زنی

                               معین حوادثV5.2.0.0