پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اهداف و ماموریت های روابط عمومی

اهداف روابط عمومي

 

1 – مخاطبين (افكار عمومي) را از فلسفه وجودي ضرورت فعاليتهاي روابط عمومي آگاه كرده و براي آن مقبوليت ايجاد نمايد.                          

2 – زمينه و شرايط مناسب توسعه و پيشرفت را جستجو كرده و راههاي ارتقاء و تكامل را بيابد.

3 – با رسانه ها و افكار عمومي در ارتباط و در پي يافتن راه حل بشتابد.

4 – در مقابل انتقادات و ايرادهاي مطرح شده از سوي محافل اشخاص و درون سازمان و برون سازمان به طور منطقي و مستند به دفاع برخيزد.

5 – با توليد اطلاعات همگان را تغذيه اطلاعاتي نمايد.

6 – ميزان شكايات را به صفر رساند.

7- رضايت مشتريان را حتي الامكان فراهم سازد.

8- منشور اخلاقي روابط عمومي را تدوين و اجرا نمايد.

9- انديشه حرفه گرايي و تخصص گرايي را با هدف تعميق دانش و مهارت اعضاء ترويج و تبليغ كند.

10- امكان رقابت سالم را در عرصه كارها با هدف شناخت كاستي ها و نقائص و پيشبرد توانمنديها فراهم سازد.

11- مسائل و مشكلات سازمان را شناسايي و با راهكار پيشگيري از بحران نمايد.

12- روند ها و رويدادهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مرتبط با روابط عمومي را بررسي و پيش از آنكه هنجارهاي محدود كننده به وجود آيد نظرات خود را بيان داشته سعي در رفع آن نمايد.

13- در پيشبرد و تعميم فرهنگ تعامل گفتگو، تفهيم و تفاهم و ارتباطات در جامعه كه بسته فعاليتهاي روابط عمومي هستنداهتمام ورزد.

 


V5.2.0.0