1- کنترل و نظارت بر پرسنل تحت سرپرستی و سنجش عملکرد آنان

  2- هماهنگ ساختن وظایف واحدهای امور کارکنان و رفاه ، دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل ، دفتر آموزش و برنامه ریزی انسانی و دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری و صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد لزوم و نظارت بر حسن اجرای آنها

  3- نظارت و اجراي نظام مديريت كيفيت ISO9001 و نظام تعالي سازمان EFQM مستقر در شركت در حوزه وظائف محوله

  4- برنامه ريزي در جهت رعايت اصول و مقررات ايمني توسط كاركنان بر اساس سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001 مستقر در شركت

  5- تائید و تدوین مقررات و دستورالعملهای مربوط به حوزه معاونت

  6-  نظارت و کنترل براجرای صحیح کلیه دستورالعملها و مقررات مربوطه

  7- پیشنهاد تشویق و تنبیه برای پرسنل تحت سرپرستی

  8- تعیین وظایف و حدود مسئولیت مدیران تحت سرپرستی

  9- عقد قرارداد با بیمه جهت اعطاء تسهيلات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای آنها

  10- تهیه بودجه حوزه معاونت و ارسال به موقع آن جهت تائید

  11- برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد ساختار سازمانی مورد نیاز شرکت و نظارت برحسن اجرای آن

  12- نظارت بر تدوین شرح وظایف پستهای سازمانی و ابلاغ آن به کلیه کارکنان شرکت

  13- نظارت در تدوین تخصیص پستهای سازمانی

  14- ارتباط مستمر با سایر معاونین و مدیران شرکت به منظور ایجاد هماهنگی و اجرای سیاستها و مقررات نیروی انسانی شرکت و حصول اطمینان از رعایت صحیح آنها

  15- صدور دستور جهت اجرای نظام پرداخت حقوق کارکنان

  16- نظارت و تائید احکام کارکنان شرکت

  17- انجام برنامه ریزی ، طراحی و تدوین دوره های مختلف آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن

  18- تائید اعزام کارکنان به دوره های مختلف آموزشی تعیین شده

  19- نظارت در تدوین و ارائه آمار و اطلاعات و به روز نیروی انسانی

   

  20- برنامه ریزی در انجام نیاز سنجی نیروی انسانی و نظارت در جهت انجام صحیح فرآیند آن

  21- نظارت و مسئولیت جذب و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت پس از اخذ مجوز

  22- برنامه ریزی ، انتصاب و جابجایی پرسنل با توجه به نیاز واحدهای شرکت

   23- برنامه ریزی و نظارت در انعقاد قرارداد های نیروی انسانی با کارکنان

  24- برنامه ریزی و نظارت در تشکیل سمینارها و دعوت از اساتید

  25- شرکت در کمیته ها و کمیسیونهای شرکت

  26- ارائه گزارشات لازم به مديريت عامل

  27- انجام سایر وظایف محوله

   

   

   
  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0