Profile informations
Sex  :
Male Female
Education : 
Job : 

آیا از کیفیت خدمات الکترونیکی سایت رضایت دارید؟

آیا اطلاع رسانی اخبار سایت مناسب می باشد؟

نحوه ی اطلاع رسانی شرکت برق را چگونه ارزیابی می کنید؟

از محتوای وب سایت به چه اندازه رضایت دارید؟

چه اندازه از به روز بودن اطلاعات پرتال رضایت دارد؟

آیا از دسترسی آسان به اطلاعات در وب سایت رضایت دارید؟

تا چه اندازه از اطلاع رسانی های شرکت در مورد مسائل برق رضایت دارید ؟

Send6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0