ردیف

شهرستان

امور

وسعت

جمعیت

بخشهای تابعه

1

گلوگاه

گلوگاه

451.23

40078

گلوگاه

2

بهشهر

بهشهر

1416.37

168769

زاغمرز، رستمکلا، خلیل‌شهر، بیشه،بنه

3

نکا

نکا

1358.8

119511

استخرپشت

4

میاندرود

میاندرود

436.9

55053

 

5

ساری

ساری‌جنوب

3248.4

504298

امره، محمدآباد، کیاسر

6

ساری‌شمال

نشاگر

7

قائمشهر

قائمشهر

258.5

309199

ارطه، قراخیل

8

سیمرغ

سیمرغ

458.5

19376

 

9

جویبار

جویبار

108

77576

کوهی‌خیل

10

سوادکوه

سوادکوه‌شمالی

1589

24834

 

11

سوادکوه

488.4

43913

پل‌سفید

12

امیرکلا

امیرکلا

13.4

30478


13

بابل

بابل‌شمال

1578.1

531930

زرگرشهرشمالی

14

بابل‌جنوب

زرگرمحله، مرزیکلا، بندپی‌شرقی، بندپی‌غربی

15

بابلسر

بابلسر

246.5

135191

بهنمیر، هادی‌شهر

16

فریدونکنار

فریدونکنار

99.2

60031

دهفری

17

آمل

آمل‌شرق

3074.4

401639

دابودشت، دشت‌سر

18

آمل‌غرب

امام‌زاده‌عبدالله، رینه

 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0