کد اقتصادی: 411338138951
شناسه ملی: 10760187817
آدرس: مازندران - ساری - بلوار امیر مازندرانی - روبروی وصال شیرازی
شماره تماس: 33393260-011
فکس: 33392610-011
ایمیل: info@maztozi.ir
کد پستی: 69535-48166
روزهای کاری ستاد : شنبه تا چهارشنبه از ساعت : 7:00 الی 14:30

روزهای کاری امورها : شنبه تا پنجشنبه از ساعت : 7:15 الی 14:00


گروه دورانV6.0.9.0