1- کدامیک از خدمات الکترونیکی زیر را استفاده نموده اید؟        
  
  
  
  1- تا چه اندازه خدمت مورد نظر پوشش دهنده تمامی نیازهای شما بوده است؟    
  2- تا چه اندازه از سهولت ارائه خدمات رضایت دارید؟    
  3-اطلاع رسانی در خصوص ارائه خدمات الکترونیک تا چه اندازه مطلوب بوده است؟    
  4- اطلاع رسانی و دسترسی به خدمات را چگونه ارزیابی میکنید؟    
  5-نحوه اطاع رسانی از ارائه مدرک مورد نیاز و شرایط ارائه خدمت را در چه سطحی ارزیابی می نمائید؟    
  6- نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست؟  
    
  
  ارسال

گروه دورانV6.0.9.0