پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شرکت توزیع نیروی برق مازندران با احترام کامل به حریم خصوصی مشتریان و بازدیدکنندگان متعهد به حفظ اطلاعات خصوصی آنها می باشد. این سیاست حفظ حریم خصوصی تمامی زیرسیستم‌های متعلق به این شرکت را در بر میگیرد.


-->
گروه دورانV5.7.10.0