پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی اعم از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آئین نامه ها
  به نظر شما کدام بخشنامه، دستورالعمل، ضوابط نیاز به بازبینی دارد؟  
  به نظر شما آیا این دستورالعمل/ ضوابط به درستی اجرا می شود ؟  
  ایمیل :(اختیاری)  
  ارسال

-->
گروه دورانV5.7.10.0