ردیف نام خدمت واحد مرتبط مسئول خدمت شماره تماس
1 خدمات غیر حضوری الکترونیکی  نظارت بر خدمات مشترکین  زهرا اکبری – زهرا حبیبی 01133407313
2 ثبت سرقت برق بازرسی مشترکین صابر موسی پور 01133407312
3 درخواست رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق ایمنی مرجان مرادیان 01133394462
4 درخواست رفع حریم برق
5 مشاهده سوابق پیمانکاران ایمنی برق
6 درخواست احداث مولد مقیاس کوچک بازار برق محسن احسانی 01133394428
7 دریافت صورتحساب مولد مقیاس کوچک
8 درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد مقیاس کوچک
9 درخواست نصب مولد خورشیدی
10 دریافت صورتحساب مولد خورشیدی
11 درخواست گزارش برآورد انرژی و بار
12 درخواست گزارش انرژی تحویل مولد خورشیدی
13 مشاهده برنامه خاموشی های از پیش تعیین شده برق دیسپاچینگ هادی رضایی     01133607513
14 دریافت گزارش خاموشی های برق
15 درخواست رفع خاموشی های مشترکین برق
16 درخواست رفع مشکل ولتاز شبکه برق
17 درخواست خاموشی برق
18 درخواست رفع خاموشی معابر
19 درخواست بازدید یا تعمیر سیستم های مخابراتی شبکه توزیع برق
20 مشاهده برنامه زمانبندی بازدید از سیستم های مخابراتی شبکه توزیع برق
21 مشاهده گزارشات آماری برق آمار محمد محبوبی 01133393414
22 درخواست مشاهده برنامه زمانبندی کالیبراسیون دوره ای نظارت بر بهره برداری میثم کرمی 01133394427
23 درخواست مشاهده پروژه های ابلاغ شده شرکت ها توزیع قرارداد یاسمن خانلرزاده 01133247910
24 درخواست مشاهده گزارش نظارت بر پروژه ها مهندسی و نظارت اسماعیل عابدینی 01133607209
25 ارائه دوره های آموزشی مرتبط با شرکت توزیع آموزش فاطمه صمدائی 01133394460
26 ثبت اطلاعات آموزش مرتبط با شرکت های توزیع
27 دریافت شناسنامه آموزش آموزش دیدگان حوزه برق
28 ثبت نام شرکت های واجد شرایط پیمانکاری حوزه برق دفتر پیمانکاران مریم محبوبی 01133394427
29 ثبت اطلاعات پرسنل پروژه های پیمانکاری شرکت های توزیع برق
30 ثبت اطلاعات خودروی پیمانکار حوزه برق
31 درخواست استخدام جهت امور پیمانکاری حوزه برق
32 درخواست تایید صلاحیت پیمانکاران,
33 ثبت شکایات مردمی در حوزه توزیع برق بازرسی و شکایات امیر مدرسی
34 مشاهده فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق مهندسی و نظارت اسماعیل عابدینی 01133607209
35 ثبت شماره سریال کالا توسط تامین کنندگان مجازحوزه برق
36 درخواست ثبت وضعیت استفاده از کالا توسط پیمانکاران حوزه برق
37 استعلام شماره سریال کالاها از شرکت های توزیع نیروی برق
38 مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلو برق
39 ثبت گزارشات مردمی در حوزه توزیع نیروی برق بازرسی و شکایات امیر مدرسی
40 ثبت خسارت وارده به شبکه برق, نظارت بر بهره برداری میثم کرمی 01133394427
41 ثبت خسارت وارده به مردم از شبکه های توزیع برق
42 استعلام شبکه برق موجود توسط سازمان ها و ادارات دولتی
43 درخواست مجوز کار پیمانکاران ایمنی برق دفتر پیمانکاران مریم محبوبی
44 ثبت نیاز تحقیقاتی صنعت برق در حیطه فعالیت شرکت های توزیع برق تحقیقات هاجر باقریان 01133607682
45 مشاهده فهرست اولویت های تحقیقاتی,
46 حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی
47 ثبت مقاله در کنفرانس های حوزه برق,
48 حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی
49 درخواست تسهیلات حمایتی ترجمه و تالیف کتاب
50 درخواست خدمات کتابخانه ای
51 درخواست وقت مشاوره تحقیقاتی
52 ثبت مکاتبات مراجعین حوزه برق مدیر عامل مدیرعامل 01133393253
53 درخواست تعیین وقت ملاقات با مدیرعامل،معاونین و مدیران
54 مشاهده گزارش خدمات الکترونیک ثبت شده کاربر
55 مشاهده گزارش نظرسنجی های ثبت شده کاربر
56 مشاهده گزارش مشارکت های ثبت شده کاربر
57 سامانه انرژی مسئول خدمات نقی عمادی 1133407320

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0