ردیف

نام خدمت

واحد مرتبط

مسئول خدمت

شماره تماس

1

خدمات غیر حضوری الکترونیکی

 

 

نظارت بر خدمات مشترکین

زهرا اکبری زهرا حبیبی

 

01133407313

 

 

2

ثبت سرقت برق

بازرسی مشترکین

صابر موسی پور

01133407312

3

درخواست رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق

ایمنی

مرجان مرادیان

01133394462

4

درخواست رفع حریم برق

5

مشاهده سوابق پیمانکاران ایمنی برق

6

درخواست احداث مولد مقیاس کوچک

بازار برق

محسن احسانی

 

01133394428

7

دریافت صورتحساب مولد مقیاس کوچک

8

درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد مقیاس کوچک

9

درخواست نصب مولد خورشیدی

10

دریافت صورتحساب مولد خورشیدی

11

درخواست گزارش برآورد انرژی و بار

12

درخواست گزارش انرژی تحویل مولد خورشیدی

13

مشاهده برنامه خاموشی های از پیش تعیین شده برق

دیسپاچینگ

هادی رضایی

 

01133607513

14

دریافت گزارش خاموشی های برق

15

درخواست رفع خاموشی های مشترکین برق

16

درخواست رفع مشکل ولتاز شبکه برق

17

درخواست خاموشی برق

18

درخواست رفع خاموشی معابر

19

درخواست بازدید یا تعمیر سیستم های مخابراتی شبکه توزیع برق

20

مشاهده برنامه زمانبندی بازدید از سیستم های مخابراتی شبکه توزیع برق

21

مشاهده گزارشات آماری برق

آمار

محمد محبوبی

01133393414

22

درخواست مشاهده برنامه زمانبندی کالیبراسیون دوره ای

نظارت بر بهره برداری

میثم کرمی

01133394427

23

درخواست مشاهده پروژه های ابلاغ شده شرکت ها توزیع

قرارداد

یاسمن خانلرزاده

01133247910

24

درخواست مشاهده گزارش نظارت بر پروژه ها,

مهندسی و نظارت

اسماعیل عابدینی

01133607209

25

ارائه دوره های آموزشی مرتبط با شرکت توزیع

آموزش

فاطمه صمدائی

01133394460

26

ثبت اطلاعات آموزش مرتبط با شرکت های توزیع

27

دریافت شناسنامه آموزش آموزش دیدگان حوزه برق

28

ثبت نام شرکت های واجد شرایط پیمانکاری حوزه برق

دفتر پیمانکاران

 

مریم محبوبی

01133394427

29

ثبت اطلاعات پرسنل پروژه های پیمانکاری شرکت های توزیع برق

30

ثبت اطلاعات خودروی پیمانکار حوزه برق

31

درخواست استخدام جهت امور پیمانکاری حوزه برق

32

درخواست تایید صلاحیت پیمانکاران,

33

ثبت شکایات مردمی در حوزه توزیع برق

بازرسی و شکایات

امیر مدرسی

01133394161

34

مشاهده فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق

مهندسی و نظارت

 

اسماعیل عابدینی

01133607209

 

35

ثبت شماره سریال کالا توسط تامین کنندگان مجازحوزه برق

36

درخواست ثبت وضعیت استفاده از کالا توسط پیمانکاران حوزه برق

37

استعلام شماره سریال کالاها از شرکت های توزیع نیروی برق

38

مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلو برق

39

ثبت گزارشات مردمی در حوزه توزیع نیروی برق

بازرسی و شکایات

امیر مدرسی

01133394161

40

ثبت خسارت وارده به شبکه برق,

نظارت بر بهره برداری

میثم کرمی

01133394427

41

ثبت خسارت وارده به مردم از شبکه های توزیع برق

42

استعلام شبکه برق موجود توسط سازمان ها و ادارات دولتی

43

درخواست مجوز کار پیمانکاران ایمنی برق

دفتر پیمانکاران

مریم محبوبی

44

ثبت نیاز تحقیقاتی صنعت برق در حیطه فعالیت شرکت های توزیع برق

تحقیقات

هاجر باقریان

01133607682

45

مشاهده فهرست اولویت های تحقیقاتی,

46

حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی

47

ثبت مقاله در کنفرانس های حوزه برق,

48

حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی

49

درخواست تسهیلات حمایتی ترجمه و تالیف کتاب

50

درخواست خدمات کتابخانه ای

51

درخواست وقت مشاوره تحقیقاتی

52

ثبت مکاتبات مراجعین حوزه برق

مدیر عامل

 

مدیرعامل

 

01133393253

53

درخواست تعیین وقت ملاقات با مدیرعامل،معاونین و مدیران

54

مشاهده گزارش خدمات الکترونیک ثبت شده کاربر

55

مشاهده گزارش نظرسنجی های ثبت شده کاربر

56

مشاهده گزارش مشارکت های ثبت شده کاربر

57

سامانه انرژی

مسئول خدمات

نقی عمادی

1133407320

 

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0