♦ معرفی خدمات الکترونیک شرکت توزیع نیروی برق مازندران♦
 
 
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465100
   تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465101
   تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق 13031465102
   صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465103
   رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465104
   ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465105
   ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات 13031465107
   اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465108
   تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق 13031465109
   رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق 13031465110
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466101
   نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466102
   جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466103
   جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466104
   اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466105
   اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466106
   تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق 13031466107
   تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466108
   اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466109
   قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466110
   وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466111
   اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکتهای توزیع نیروی برق 13031466114
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467100
   کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467101
   برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق 13031467102
   تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467103
   کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467105
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   رفع خسارت وارده به شبکه برق 13031977100
   رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق 13031977101
   رفع حریم برق 13031977103
   رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق 13031978100
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 13031979103
   ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 13031979104
   ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 13031979105
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی 13031980100
   ارائه گزارش خاموشی‌های برق 13031980102
   رفع خاموشی های مشترکین برق 13031980103
   رفع مشکل ولتاژ شبکه برق 13031980104
   رفع مشکل روشنایی معابر 13031980105
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق 13011987100
   ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق 13011987107
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق 13031987000
 •  
  • عنوان زیرخدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
   فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق 13032882100
   کنترل پیک بار مصرف برق 13032882102
   تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری 13032882103


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0